Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City
Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City

TẦNG 14 VÀ TẦNG 28

TẦNG 15,16,29,30