Mặt bằng tháp The Rigel dự án Astral City

Mặt bằng tháp The Rigel dự án Astral City

Mặt bằng tháp The Rigel dự án Astral City

TẦNG ĐẶT BIỆT (TẦNG 14 VÀ TẦNG 28)