Liên quan đến việc xâm lấn giáp ranh đất giữa các thửa đất liền kề, nhiều chủ đất muốn làm sổ đỏ (sổ đỏ – giấy chứng nhận quyền sở hữu đất) để rõ ràng về diện tích đất của mình. Nhưng, nếu hàng xóm không chịu ký giáp ranh đất, thì có đủ thủ tục để làm sổ đỏ không? 

Tình huống thực tế

Anh A, ở huyện Hóc môn, HCM, gửi câu hỏi tư vấn: “Tôi muốn hỏi về quy định của pháp luật khi làm sổ đỏ trong trường hợp mảnh đất nhà tôi đang bị vướng vụ tranh chấp đất đai. Hàng xóm xâm lấn đất nhà tôi”.

Cụ thể: Gia đình tôi chưa làm sổ đỏ, trong khi nhà hàng xóm đã làm. Vì khi đó, mẹ tôi ở xa, nên người hàng xóm đã nhờ anh của tôi ký thay. Anh tôi không phải chủ sở hữu đất. Anh tôi chỉ sinh sống ở đó và làm công việc đồng áng. Vì vậy, đất nhà tôi bị hàng xóm xâm lấn đến 2 mét.

Để tìm hiểu, tôi liên lạc được với chủ đất cũ của hàng xóm. So diện tích đất trước sau thì đất của nhà hàng xóm đã tăng so với ban đầu của miếng đất đó.

Vậy tôi muốn hỏi 2 ý sau:

1. Về quy trình thủ tục để xác nhận ranh giới giáp ranh đất

“Tôi nghĩ khi ký giáp ranh, địa chính đo thì cần phải cắm mốc cố định bằng sắt gỗ mới đúng quy định. Nhưng khi nhà hàng xóm đo đạc làm giáp ranh, tôi không thấy họ có mốc nào hết. Vậy, luật sư cho biết quy trình cần đo giáp ranh như nào mới đúng luật quy định, áp dụng điều luật nào?”

2. Nếu hàng xóm không ký giáp ranh, tôi có làm được sổ đỏ không?

Tôi muốn làm sổ đỏ cho nhà đất của tôi, nhưng hàng xóm không chịu ký giáp ranh. Vậy, việc ký giáp ranh đất có phải là thủ tục bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ hay không?

Việc nắm kỹ luật nhà đất luôn cần thiết, trong đó, lập văn bản xác định giáp ranh đất là một trong những biện pháp để tránh sự xâm lấn đất. Dưới đây hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan tới ký giáp ranh đất, quy định về ký giáp ranh, quy định làm sổ đỏ.

Ký giáp ranh đất là gì? 

Là việc các bên sử dụng đất ký vào biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới, ghi nhận ý kiến về ranh giới đất liền kề của họ.

Luật sư Trần Phú Vinh cho biết “việc ký giáp ranh là cách dễ nhất để xác nhận tình trạng không có tranh chấp, không lấn chiếm đất với các bên sử dụng đất liền kề”.

Mẫu biên bản xác nhận ranh giới đất

Biên bản xác nhận ranh giới giữa các thửa đất liền kề không có mẫu cụ thể. Văn bản (giấy xác nhận giáp ranh thửa đất) dưới đây giúp người sử dụng đất xem tham khảo. Tải văn bản tại đây

Các quy định thực hiện xác nhận giáp ranh thửa đất và cách thực hiện

 Luật sư Trần Phú Vinh tóm lược  “Quy định về việc xác định ranh giới thửa đất theo Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/12/2017)” như sau:

  • Đơn vị đo đạc

Cán bộ đo đạc phối hợp với công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố (người dẫn đạc) để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất.

Cán bộ đo đạc cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất.

Cán bộ đo đạc yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

  • Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Sau khi thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất, cán bộ đo đạc địa chính lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

Người sử dụng đất liền kề vắng mặt, đơn vị địa chính có được đo đạc đất không?

Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có).

Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận.

Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại. Người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.

(nội dung căn cứ vào điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)

Tóm lại, việc xác định ranh giới của thửa đất sẽ không phụ thuộc vào người sử dụng đất liền kề.

Người sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh có làm được sổ đỏ không?

Theo pháp luật hiện hành, không có quy định nào từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký cấp sổ đỏ vì lý do người sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh. Như vậy, việc hàng xóm ký giáp ranh hay không, không phải là thủ tục bắt buộc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *